Program Pirátů pro Vsetín 2018

DOPRAVA

Fungující MHD | Zajistíme MHD v mnohem častějších intervalech. Využijeme anonymizovaných informací od mobilních operátorů o pohybu osob a pomocí těchto dat navrhneme optimální obsluhu území autobusy. Novými mikrobusy plánujeme zajíždět i na Hrbovou a nové zastávky u ZUŠky a obchodních středisek.

Zpřístupnění Sychrova | Plánujeme zokružnění ulic na sídlišti Sychrov a zjednosměrnění části ulice Bratří Hlaviců. Tím vytvoříme nová parkovací místa podél komunikace a umožníme zajíždění autobusů MHD do horní části Sychrova.

Plánování, parkování, sdílení v dopravě moderně | Zavedeme nové přístupy k plánování dopravy, parkování a sdílení automobilů a kol. Volná parkovací místa, auta a kola budou viditelná online přes mobilní aplikaci města. Chceme nabízet automobily městského úřadu a spřízněných neziskovek pro carsharing v rámci jednoho společného programu.

Parkování u nádraží | Zasadíme se o nová parkovací místa v rámci rekonstrukce nádraží v parkovacích zakladačích a ozelenění fasád těchto parkovacích domů.

Bez bariér | Víme, kam se vozíčkáři bez pomoci nedostanou, máme dva kandidáty vozíčkáře, a taková veřejná místa zpřístupníme.

 

MODERNÍ MĚSTO

Internet je svoboda | Jako Piráti vidíme, že základním lidským právem se stává možnost svobodného přístupu k informacím přes internet. Proto chceme využít dotačních titulů EU a vybudovat novou městskou vysokorychlostní síť přístupnou přes hotspoty v lokalitách s velkým pohybem občanů.

Společně na chytré vlně | Společně s dalšími městy chceme dotovat vývoj a uplatňování chytrých technologií při správě měst jako se o to snaží třeba Písek nebo Praha. Cílem je zjednodušit komunikaci mezi občanem a úřadem. Jedna aplikace sdílená pro všechna města a vyvinutá za jedny společné peníze.

Informace předem | Využijeme všech možných způsobů, jak občany informovat o připravovaných projektech ve městě s dostatečným předstihem. Otevřeme pro veřejnost všechna jednání rady města, zastupitelstva a komisí a zpřístupníme všechny podklady pro tato jednání s dostatečným předstihem.

Transparentní radnice | Obnovíme rozklikávací rozpočet a zprůhledníme výběrová řízení a veřejné zakázky pro kontrolu práce zastupitelů a úředníků ze strany veřejnosti.

Participační projekty > Každý rok vypíšeme výzvu na podání společensky prospěšných projektů (nový útulek pro psy, zlepšení vybavení hřišť, atd.), které se budou financovat částí rozpočtu. O tom, které projekty se budou realizovat pak rozhodnou přímo občané hlasováním.

 

ROZVOJ MĚSTA

Město pro mladé a rodiny | Chceme zastavit odchod mladých lidí vytvořením nových městských bytů a rozumnou územně-plánovací politikou. Máme vytipovaná místa pro novou zástavbu a chceme prosadit architektonisticko-urbanistické soutěže na jejich zastavění. Z těchto soutěží mají vzniknout závazné regulační plány pro developery, případně pro novou výstavbu v rámci rozšíření městského bytového fondu.

Průmysl, aby nerušil | Při jednání nad projektem přestavby vlakového nádraží budeme prosazovat dohodu o přesunu Baťovy pily z prostor u nemocnice do průmyslového areálu na Bobrkách a zřízení nové železniční vlečky v této lokalitě pro přesunutou pilu. Našim cílem je zamezení rušení pacientů nemocnice hlukem a snížení provozu nákladních aut v centru. Proto nepodpoříme ani překladiště kamionů ČD Cargo, jak je navrženo dnes v rámci přestavby železničního nádraží v centru města, a budeme jednat o přesunu záměru na Bobrky.

 

KULTURA

Letní kino a amfiteátr | Budeme prosazovat zbudování letního kina jako přírodního amfiteátru pro pořádání akcí typu Vsetínský krpec a Valašské záření na části Tyršova hřiště a jeho propojení s Panskou zahradou (po přesunutí fotbalistů do nového zázemí na Ohradě.) Bonusem bude i provedení sociálního zázemí pro rodiče s dětmi navštěvující park.

Živá kultura | Peníze na kulturu směřovat různorodým i malým začínajícím klubům a pořadatelům třeba i z řad středoškoláků. V konkurenci poroste kvalita i počet pořádaných akcí. Jedna agentura nemůže mít monopol na kulturu.

Hospodárnost, ne moloch | Necháme zpracovat audit, zda a jak opravit sporadicky využívaný nehospodárný Dům kultury, aby nebyl jen černá díra na peníze pro kulturu. V nejkrajnějším případě může být totiž lepší jej zbourat a investovat do pořádání násobně více akcí v Lidovém domě či jinde ve městě. Při rekonstrukci DK lze jako variantu posuzovat i přestavbu hlavního sálu na sportovní sál a měkkou gymnastickou tělocvičnu s občasným využitím pro plesy.

 

ŠKOLSTVÍ A SPORT

Pomoc v začátcích | Navýšíme odměny začínajícím asistentům pedagogů ve školách a školkách, případně jim (podobně jako nedostatkovému zdravotnickému personálu) nabídneme zvýhodněné nájemné ve startovacích bytech.

Zdravé jídlo | Pro školní jídelny zapojené do programu Skutečně zdravá škola navýšíme dotaci na stravování.

Rovné podmínky | Dotace pro sportovní kluby budou rozdělovány podle rovných pravidel bez výjimek.

Ceníme si nadání | Ozkoušíme dotace pro nadané mladé sportovce a umělecky nadané děti s dobrým prospěchem ze sociálně slabších rodin.

Trenér jako vychovatel | Město by mělo lépe ocenit práci trenérů mládeže i u méně lukrativních sportů.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Recyklace | Zajistíme na sídlištích větší počet recyklačních kontejnerů (nově i na kovy) a jejich lepší dostupnost a častější svozy.

Kompostovat se vyplatí | Dáme lidem možnost třídit bioodpad i na sídlištích zřízením komunitních kompostérů. Za využívání kompostérů a snižování objemu komunálního odpadu budeme lidem snižovat poplatky za svoz odpadu.

Zdravé školy | Zasadíme se o to, aby ve školách probíhala průběžná měření kvality vzduchu ve vnitřních prostorách, a tím upozornili pedagogy na nutnost větrat v zateplených budovách. Zlepšilo by se tak zdraví i pozornost dětí.

Zdravé městské lesy | Ve společnosti Městské lesy Vsetín prosadíme takové lesní hospodářské plány, aby se obnovila druhová pestrost porostů ve prospěch buků a jedlí na úkor kůrovcem zasažených smrkových monokultur.

Svítit, když je potřeba | Omezíme světelný smog inteligentním řízením městského osvětlení. Na základě dat z terénu a umělé inteligence upravíme svícení lamp v pozdních nočních hodinách v okrajových lokalitách a bočních ulicích.

Zelené domy | Podpoříme efektivnější využívání energie a zdrojů u budov v městské správě.

 

SOCIÁLNÍ OBLAST

Investice do lidí | Lidé jsou největší kapitál města a šikovné lidi musí město podpořit, ať již v městských firmách, nebo sociálních organizacích. Investice do lidí mají přednost před investicemi do betonu.

Bezplatné poradenství | Podpoříme bezplatné finanční a právní poradenství pro seniory nebo lidi ve finanční tísni, kteří jsou nejohroženější skupinou, která snadno podléha nekalým praktikám různých dealerů nepotřebného zboží, pojistným agentům, zprostředkovatelům nebankovních půjček, realitním spekulantům a nebo se jen neumí bránit tlaku svých příbuzných.

Město není lichvář | Město není lichvář, proto pohledávky k městu nesmí na úrocích stoupat do násobků dluhu. Smlouvy a jednání města by mělo být takové, aby se problémy s placením řešily včas, nikoli po letech vzrůstajících penále.

Sociální bydlení | Vybudujeme malometrážní byty s dobrou dostupností do centra. Sociální bydlení musí mít nejen nízký nájem, ale i nízké náklady na energie.

Kasino lepší svět neudělá | Přehodnotíme smlouvu s kasínem a zvážíme možnosti jejího vypovězení. Nebudeme mu odpouštět nájemné jako to nyní dělá stávající vedení radnice. Uvidíme raději nezadlužené občany, než příjmy v městské kase.

Navrhni úpravu