Stanovisko Pirátů ke vsetínské spalovně odpadů

07. 11. 2018
Stanovisko Pirátů ke vsetínské spalovně odpadů
Stanovisko Pirátů ke vsetínské spalovně odpadů

Po prostudování dokumentace Vsetínské spalovny a stanoviska odborníka z Arniky, RNDr. Jindřicha Petrlíka, k hodnocení vlivu záměru spalovny na životní prostředí jsme se rozhodli přispět do diskuze věcnou argumentací a několika doporučeními.

Ve Vsetíně má být použita doposud neozkoušená technologie od firmy Eveco Brno, která měla v minulosti problémy s havárií jiné spalovny a únikem prudce jedovatých dioxinů, kde podobně jako ve Vsetíně použila nestandardní technologii. Ačkoliv se mohou zdát jednotlivé příspěvky ke znečištění ovzduší zanedbatelné, v případě havárie tomu tak nebude. Potom blízkost obytné zástavby je rizikovým faktorem pro umístění spalovny v širším centru města. Stejně tak záměr předpokládá, že neozkoušená technologie bude produkovat hned od počátku provozu emise jako nejúčinější funkční spalovny. To lze stěží odhadovat i vzhledem k tomu, že technologie čištění spalin je velmi náročná jak na výstavbu tak na provoz a se snižujícím se objemem zpracovaného odpadu, ve Vsetíně desetinová kapacita oproti jiným spalovnám v ČR, nákladovost projektu silně stoupá. Bude tak tlak na zhotovitele stavby a použití levnějších variant systémů, které nemusí docílit potřebných hodnot emisí.

Jak je uvedeno v oznámení EIA, Zásobování teplem Vsetín a.s. přistupuje k projektu z důvodu nerentabilnosti stávající plynové výtopny Ohrada. Spalovna, nazývaná méně odsrašujícím názvem ZEVO, zařízení pro energetické využití odpadů, má pomoci zlepšit ekonomické ukazatele firmy. Firma je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu v Německu. Zahraniční vlastníci si tak berou vsetíňáky jako pokusné králíky, na kterých budou zkoušet prototyp nového zařízení. K tomu se propůjčil i český management firmy.

Management teplárny by měl zvážit, zda pro teplárny není výhodnější postavit výtopnu na biomasu (štěpku, piliny a kůru). Vzhledem k tomu, že se nacházíme v regionu, který produkuje velké množství dřeva a biomasy obecně, byl by to krok k lepší ekonomice provozu teplárny a efektivnějšího nakládání se zdroji, než technologicky neověřená spalovna. Přijde nám, že management tepláren si zbytečně zadělává na problémy a volí velmi rizikovou investici oproti ozkoušeným čistým technologiím.

Doporučení zastupitelům obcí je v případě odpadového hospodářství jiné, než doporučení mamagementu tepláren. Obce se musí připravit na rok 2024, kdy bude zakázáno skládkování jinak využitelného odpadu. V první řadě musí obce dokázat dostatečně motivovat občany, aby třídili co nejvíce odpadu včetně kompostovatelné složky odpadu. Za druhé, co zůstane nevytřízeno občany, mělo by být dotříděno na speciálních linkách. To umožňují systémy MBÚ, mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu. Tyto linky MBÚ separují kovy, sklo, inertní odpad a produkují TAP – alternativní palivo, které lze spalovat ve speciálních pecích, či využívat v bioreaktorech – zařízeních na výrobu bioplynu. Teprve v poslední řadě je možné uvažovat o spalování odpadu v ZEVO – zařízeních pro energetické využití odpadů, protože tato zařízení/spalovny jsou nejdražším způsobem zacházení s odpadem z pohledu životního cyklu odpadu.

Obce pak nebudou překvapeny až zjistí, že stávající poplatek za skládkování se má od roku 2020 zvednout z 500 Kč/t na 2000 Kč/t, což už deklarovalo MŽP prostřednictvím svých zaměstnanců. Z pohledu motivace k větší míře separace odpadu, je takový krok ministerstva pochopitelný, avšak nahrává to i vzniku spaloven, které by za stávajících cen skládkování, nebyly konkurenceschopné, protože ZEVO jsou rentabilní právě od plateb za odpad 2000 Kč/t oproti MBÚ s rentabilitou od 1600Kč/t. Avšak na zařízení MBÚ lze získat dotaci z programu EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, kde je připraveno na oblast zlepšení systému nakládání s odpady 13 miliard korun, což jejich rentabilitu dále zvyšuje. Na ZEVO tuto dotaci nelze žádat, a proto není vzhledem k MBÚ konkurenční. I ekonomické aspekty tedy mluví proti spalování komunálního odpadu. Pokud tedy obce ve spádové oblasti Vsetínska budou chtít ušetřit a navíc i opravdu chránit životní prostředí, vybudují si vlastní zařízení MBÚ. Pak ovšem spalovna ve Vsetíně bude muset pro svoji drahou technologii odpad dovážet. A právě to jsou ta rizika, která by měla být zvážena a diskutována, pokud by měl být projekt spalovny a obecně i problematika odpadového hospodářství probrány s veřejností.


Vypracoval Václav Včelica s přispěním Honzy Merendy (oba nezávislí kandidáti za Piráty)


Podklady:

Oznámení EIA

Posudek RNDr. Petrlíka


Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje.pdf

Obecně o odpadovém zákoně:

Článek ČTK: ČR musí do roku 2024 vyřešit, jak naloží s 2 miliony tun odpadu ročně

Článek MŽP: ČR nechce být skládkovací velmocí. Nový zákon o odpadech zvýší recyklaci a vytvoří 40 000 nových pracovních míst

Prospekt k technologii MBÚ od Hnutí Duha - starší dokument

Problematika odpadového hospodářství v celé šíři - Calla

Polemika ke efektivitě spaloven a jejich ekonomice:

ČAOH v časopisu Odpady - Spalovny - skutečně ta nejlepší varianta zpracování komunálního odpadu?

Rozhovor v E15: Petr Havelka – Stavba spaloven teď nemá ekonomickou logiku

Seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

MBÚ - aktuální zkušenosti z Německa:

www.odpady-portal.sk: Nemecké skúsenosti s MBÚ

www.odpady-portal.sk: Nemecké skúsenosti s MBÚ – 2. časť

Podklad pro žádosti o dotace na MBÚ - velmi podrobný dokument

Polemika na serveru www.euro.cz:

Spalování ANO vs. Spalování NE

Web lobby spaloven: www.odpadjeenergie.cz, který provozuje sdružení STEO

Zpochybňování MBÚ, rádi citují staré studie, navíc v Německu, odkud data berou je situace jiná, tam už mají desítky MBÚ. Proto i doporučení nestavět další MBÚ v Německu:

http://www.odpadjeenergie.cz/mbu-a-jine/mbu/nemecke-zkusenosti…

http://www.odpadjeenergie.cz/mbu-a-jine/mbu/


„Aby Vsetín ozdravěl a byl zelenější“

Autor článku

Václav VčelicaVaclav Vcelica

Václav Včelica

2. místopředseda místního sdružení, člen expertního týmu Pirátské strany pro dopravu, lídr kandidátky v komunálních volbách 2018.


vaclav.vcelica@gmail.com

Navrhni úpravu